ul. Lindleya 12,
02-005 Warszawa

fundacja@czynmnydobro.pl

+48 722 195 659

czynmydobro.pl

Regulamin Serwisu Internetowego MisjeOrione.pl
prowadzonego przez Fundację Księdza Orione Czyńmy Dobro

I. Postanowienia ogólne

1. Serwis internetowy działający pod adresem https://misjeorione.pl, zwany dalej Serwisem prowadzony jest przez Fundację Księdza Orione Czyńmy Dobro, z siedzibą w Warszawie (02-005), ul. Williama Lindleya 12, zarejestrowaną w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000 282796, zwaną dalej Fundacją oraz Administratorem.

2. Serwis https://misjeorione.pl jest ściśle powiązany z Serwisem głównym Fundacji działającym pod adresem https://czynmydobro.pl.

3. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki korzystania z Serwisu.

4. Serwis działa w celu prezentacji informacji o działalności Fundacji oraz bieżących projektach i akcjach charytatywnych realizowanych przez Fundację.

5. Serwis umożliwia ponadto:

– Wsparcie działalności Fundacji poprzez przekazywanie darowizn online.

– Subskrypcję usługi newslettera prowadzonego za pośrednictwem wiadomości e-mail.

6. Do wszelkich publikacji oraz zdjęć umieszczonych w Serwisie prawa przysługują wyłącznie Fundacji i ich użycie bez zgody Fundacji jest zabronione. Tylko materiały oznaczone treścią: „Do pobrania” mogą być pobrane zgodnie z prawem.

7. Administrator Serwisu, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w użytkowaniu Serwisu, w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osoby lub osób trzecich bądź niekompatybilnością strony internetowej z infrastrukturą techniczną osób korzystających bądź próbujących korzystać ze strony internetowej.

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail (lub usuwanie wiadomości e-mail) przez administratorów serwerów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby korzystającej ze strony internetowej, w tym przez filtry antyspamowe.

9. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

II. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro z siedzibą w Warszawie (02-005), ul. Williama Lindleya 12.

2. Administrator Danych Osobowych przywiązuje szczególną uwagę do bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych oraz do ochrony danych osobowych.

3. Z Fundacją można się skontaktować e-mailowo pod adresem fundacja@czynmydobro.pl

4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Fundację zamieszczone są w Polityce prywatności i informacji o wykorzystaniu plików Cookies celem poinformowania gości odwiedzających stronę internetową Fundacji o zasadach zbierania i wykorzystywania informacji o nich podczas korzystania z Serwisu znajdującego się pod adresem https://misjeorione.pl, a także przy składaniu zamówień na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest dostarczanie newsletterów.

5. W celu umożliwienia przekazywania darowizn online następuje przekierowanie do serwisu www.przelewy24.pl, którego administratorem jest firma PayPro SA. z siedzibą w Poznaniu (60-327), ul. Kanclerska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-236-98-87.

III. Przekazywanie darowizn online

1. Przekazanie darowizny online na rzecz Fundacji ma na celu wsparcie działalności statutowej Fundacji.

2. W celu dokonania darowizny online należy kliknąć w zakładkę Wpłać teraz i wskazać cel darowizny, podać dane osobowe (imię, nazwisko oraz adres e-mail) i wybrać wysokość darowizny pieniężnej spośród dostępnych opcji lub wprowadzić samodzielnie dobrowolną kwotę darowizny w złotych. Następnie należy wybrać jeden ze sposobów przekazania darowizny online i postępować według wskazówek serwisu Przelewy24.

3. Przekazywanie darowizn online na rzecz działań statutowych Fundacji jest możliwe również w formie przelewu tradycyjnego lub zlecenia stałego.

4. Szczegóły dotyczące realizacji darowizny online (płatności online) określają regulaminy dostępne na stronie www.przelewy24.pl, z którymi Użytkownik może zapoznać się przed rozpoczęciem płatności.

5. Serwis Przelewy24 prowadzi system autoryzacji i rozliczeń na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 1/2011 z dnia 1.04.2011 r. oraz świadczy usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014 r., wpisanej do rejestru usług płatniczych pod numerem IP24/2014 (dostępnym na https://erup.knf.gov.pl/View/). Działalność PayPro SA jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

6. Darowizny nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

IV. Newsletter

1. Newsletter jest wysyłany cyklicznie i bezterminowo za pośrednictwem internetowej poczty elektronicznej w formie listu elektronicznego na adres Odbiorcy i zawiera aktualne informacje na temat działalności Fundacji oraz materiały promocyjne zachęcające do współpracy z Fundacją.

2. Każdy korzystający z usługi Newslettera jest jej Odbiorcą i decydując się na korzystanie z usługi potwierdza zapoznanie się z regulaminem i wyraża zgodę na stosowanie jego treści.

3. Zapisanie się do Newslettera jest dobrowolne. Następuje ono poprzez dokonanie rejestracji adresu e-mail na stronie internetowej Fundacji pod adresem https://misjeorione.pl i kliknięciu przycisku potwierdzenia.

4. Aby korzystać z newslettera obowiązkowe jest podanie adresu e-mail. W celu otrzymywania newslettera potrzebne jest urządzenie z dostępem do Internetu oraz aktywny adres e-mail.

5. Dany adres poczty elektronicznej może być zarejestrowany tylko raz. Ponowna rejestracja możliwa jest tylko po uprzedniej rezygnacji z usługi.

6. Rezygnacja z usługi jest możliwa w każdym czasie i następuje poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres fundacja@czynmydobro.pl o treści „Rezygnacja z Newslettera”. Następnie Odbiorca Newslettera otrzyma e-maila z informacją zwrotną o treści: Adres został usunięty z bazy.

V. Postanowienia końcowe

1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.

2. Administrator ma prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, które wynikać mogą w szczególności ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Zmiany Regulaminu dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści na stronie internetowej Serwisu. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu poprzez umieszczenie przez Fundację na stronie głównej Serwisu informacji o zmianie Regulaminu i utrzymanie jej na rzeczonej stronie przez okres 14 dni od zmiany Regulaminu oraz wysłanie wiadomości e-mailowej Użytkownikom, którzy wypełnili formularz i przekazali darowiznę.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu.

4. Administrator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania z Serwisu.

5. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

6. Użytkownicy, którzy mają jakiekolwiek pytania dotyczące stosowanej przez Administratora polityki ochrony prywatności w ramach Serwisu, mogą skontaktować się z Administratorem Serwisu, pisząc na adres fundacja@czynmydobro.pl

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j.  Dz. U. z 2022 r. poz. 1360), przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

8. Statut Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro dostępny jest pod adresem – czynmydobro.pl/statut-fundacji

9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.11.2022 r.